Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда/магазин за промишлени стоки/ в зала за фитнес" на "АСА" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда/магазин за промишлени стоки/ в зала за фитнес" с възложителя "АСА" ООД.

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение с възложител Георги Красимиров Петков

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение "Изгражане на мандра за млечни продукти в ПИ с идентификатор 210529570 по КК на Димитровград" с възложител Георги Красимиров Петков.

Уведомление за инвестиционно предложение на Хайделберг Матириълс Вулкан АД

Уведомление за инвестиционно предложение на Хайделберг Матириълс Вулкан АД за "Извършване на почистваща сеч на дървесна и храстова растителност по протежението на трасе на електропровод, захранващ кариерен район "Дурхана" с цел осигуряване техническа безопасност и предотвратяване на аварийни ситуации на електропровода и захранваните от него съоръжения".

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково” с възложител МРРБ

Информацията по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение  “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково” с възложител МРРБ , можете да видите тук.

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на мандра за млечни продукти в ПИ 21052.95.70 по КК на Димитровград" с възложител Георги Петков

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на мандра за млечни продукти в ПИ 21052.95.70 по КК на  Димитровград" с възложител Георги Петков

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ Марица 3 АД

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение  "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3" АД

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, за инвистиционно предложение (ИП) с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация"  ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и  благоустройството.

Уведомление за инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 Kv  от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с.Целина, общ.Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция "Димитровград" в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр.Димитровград, обл. Хасково, с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Информация по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД

Информация по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД