ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На основание чл.115,ал.2 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Неохим ‘’АД , гр.Димитровград

С оператор: „Неохим ‘’АД ,6403; Димитровград, ул.”Химкомбинатска”- Източна индустриална зона

С предмет на дейност: Производство и търговия на минерални торове,неорганични и органични химически продукти. Което е предмет на процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 20.12.2021г. до 20.01.2022г. в сградата на общината на бул.”Г.С.Раковски”15, етаж-11, стая-116 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. и на интернет страницата на община Димитровград https://www.dimitrovgrad.bg/uploads/MyDocuments/dokumentacia_neochim_2022.zip

 

Лице за контакти: инж.Руси Вълев Вълев (старши експерт) тел: 0391/68-232.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.