Информация по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД

Информацията по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД за "Обособяване на площадка за събиране, сортиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), в поземлен имот с идентификатор  по КККР №21052.1010.29, кв.Марийно, с площ 709 кв.м. можете да видите тук.

Файлове: