Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД.

Информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение  "Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумолатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки и излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор № 21052.1012.198, гр.Димитровград" с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД, можете да видите тук.

Файлове: