Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, за инвистиционно предложение (ИП) "Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на гр.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, можете да видите тук.

Файлове: