Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково” с възложител МРРБ

Информацията по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение 

“Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково”

с възложител МРРБ , можете да видите тук.