Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград, обл. Хасково.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "ИВ ДЕ АУТО" ООД, можете да видите тук.

Файлове: