Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител "КОКО" ООД

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на 6 броя оранжерии с автономна ФЕЦ сервизно помещение  и  система за капково напояването с резервоар за вода в ПИ 69691.39.387; създаване на трайни насаждения с череши с опорна конструкция,  автоматизирана система  за капково напояване и резервоар за вода в ПИ 69691.22.33 и ПИ 69691.27.41 и закупуване на земеделска техника" с възложител "КОКО" ООД можете да видите тук.

Файлове: