Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ Марица 3 АД

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение  "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3" АД

Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, за инвистиционно предложение (ИП) с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация"  ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и  благоустройството.

Уведомление за инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 Kv  от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с.Целина, общ.Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция "Димитровград" в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр.Димитровград, обл. Хасково, с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Информация по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД

Информация по Приложение 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение на БРОНКС ГРУП ЕООД

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД.

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение  "Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумолатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки и излезли от…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на с.Крепост, община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на  с.Крепост, община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС.

Уведомление за инвестиционно намерение за  “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС в поземлен имот с идентификатор №21052.1012.198, гр.Димитровград” с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница” с възложител Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура.

Уведомление за инвестиционно намерение  за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница”  с възложител  Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура.

Уведомление за инвестиционно намерение “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД. ”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД ”