Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД.

Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК  в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград, обл. Хасково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" .

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен  кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" .

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД 

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в кв.Черноконево с възложител "ИВ ДЕ АУТО" ООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"  в кв.Черноконево с възложител "ИВ ДЕ  АУТО" ООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково" с възложител "Европът 2005" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково" с възложител "Европът 2005" ООД.

Уведомление за инвестиционно предложение " Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград за Поземлени имоти с идентификатори 21052.1008.294, 21052.1005.105 и 21052.1005.106 по кадастралната карта на град Димитровград, обл. Хасково"

Уведомление за инвестиционно предложение " Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Димитровград за Поземлени имоти с идентификатори 21052.1008.294, 21052.1005.105 и 21052.1005.106 по кадастралната карта на град Димитровград, обл. Хасково".

Уведомление за Инвестиционно намерение за "Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в имот с ид. 21052.1007.98 по КК на гр. Димитровград, с възложител "СТРОЙКО 2000"ЕООД.

Уведомление за Инвестиционно намерение за "Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в имот  с ид. 21052.1007.98 по КК на гр. Димитровград с възложител "СТРОЙКО 2000"ЕООД.

Инвестиционно намерение : „Водовземане на един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случаи на пожар в имот ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград.

Инвестиционно намерение : „Водовземане на един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случаи на пожар в имот ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград.     Възложител:”Пимк Инвест” АД, гр.димитровград.  

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо в ПИ 000220 в землище на село Ябълково, община Димитровград, област Хасково с възложител ПИМК Инвест АД”

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо в ПИ 000220 в землище на село Ябълково, община Димитровград, област Хасково с възложител ПИМК Инвест АД”