Разглеждане, одобряване и оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ и издаване разрешение за строеж

Правно основание: чл. 150 от ЗУТ

Разглеждане, одобряване и оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ и издаване разрешение за строеж

 
Необходими документи:

  • Заявление по образец 
  • Документ за собственост  или друг документ, даващ основание за заемане на имота 
  • Разрешение за изготвяне на КПИИ
  • Проект за ПУП  /специализирана план схема/ 
  • Три копия от инвестиционните проекти
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура


Срок - 30 дни
Такса - сбор от сумите по т. 7 от чл.41, раздел V на Наредба №10 (такса за издаване на разрешение за строеж) и т. 5 от Приложение №2 към Наредба №10 на ОбС, увеличени с 30%

       

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

свали като .pdf