Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение

Правно основание: чл.144 ,145,148 ЗУТ, в случаите по чл.144,ал.3,т.1 от ЗУТ

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

в случаите по чл. 144, ал.3, т.1 от ЗУТ (с комплексен доклад)

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Одобрен и приет  парцеларен план(Специализирана план схема)
 • Пълномощно/при необходимост/
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура


Обикновена услуга:            

 • срок – 7 дни  


в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Одобрен и приет  парцеларен план
 • Пълномощно/при необходимост/
 • Инвестиционни проекти в три екземпляра
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Положително становище от органите на Пожарна безопасност и защита на населението за строежите I и II категория


Обикновена услуга:            

 • срок – 30 дни  
 • техническа инфраструктура за обект до 5000 м – цена 3 лв/м, но не повече от 10 000лв.  
 • техническа инфраструктура за обект над 5000 м - 2,50 лв/м, но не повече от 10 000 лв.    

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

свали като .pdf