УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

Издаване на разрешение за строеж

   1802

Издаване на виза за проектиране

   1526