УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД

Чл.1. С този правилник се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на общинска администрация  Димитровград, нейната организационна структура и административни звена.
Чл.2. В състава на общината влизат 27 населени места.
Чл.З. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Файлове за сваляне

свали като .pdf