ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево

ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево

Още в далечната 1882 година в с. Радиево е открито училище. Отначало занятията се водят в старата сграда на конака, а след няколко години се построява нова училищна сграда в северната част на църковния двор.

Тя се състои от две учебни стаи, килер за учебни пособия и стая за учителите. В тези стаи учат по два слети класа. На 17. 10. 1928 г. в центъра на селото отваря врати ново училище, построено с помощта на всички жители и възможностите на фонд „Депозе“. Записването на учениците ставало обикновено от средата на септември, а занятията започвали от средата на октомври в зависимост от ангажирането на децата в полската работа и прибиране на реколтата.

От 1964/65 учебна година се въвежда задължително осмокласно образование. През 1972 г. Се открива нова по-голяма сграда на училището - столовата се преустройва на две класни стаи, а столова става огромното складово помещение на северната страна.  Първоначално училището носи името „Св. Св. Кирил и Методий“, а по-късно е преименувано на „Цар Борис ІІІ и царица Йоана“. Това име носи до 1948 г., когато е преименувано на Основно училище „Христо Смирненски“.

Днес ОУ „Христо Смирненски“, с. Радиево е средищно за децата то съседните населени места и в него се обучават 106 деца и ученици от подготвителен  до VІІ клас от различни етнически групи. Постиженията и успехите на учителите се измерват не само с награди от национални, областни и общински състезания, а с недопускането да отпадат ученици от системата на образованието, с убеждаването на техните родители в необходимостта децата им да завършат образованието си.

Привличането и задържането им става с включването в извънкласни дейности, свързани със спорта, музиката и танца както и с осигуряването на възможности за участие в състезания и конкурси и на национално ниво. За да бъде училището в с. Радиево привлекателно място за младите хора от малките населени места се системно и целенасочено се полагат усилия за модернизиране на материалната база, прилагане на иновативни методи на преподаване,  творчески и интеркултурни форми на възпитание.

 

Директор Ваня Димитрова

Адрес: 6427 Радиево, Община Димитровград
Телефон: +359 (0)3923 266
Email: [email protected]