ОУ "Алеко Константинов"

Основно училище „Алеко Константинов” e създадено през 1964 г. и се развива уверено и успешно, съчетавайки по безспорен и уникален начин модерното обучение и приемствеността. Висококвалифицирани преподаватели прилагат на практика съвременните методи на обучение и утвърдени педагогически традиции в българското образователно дело. Динамичното време, в което живеем, изисква личности със самостоятелна позиция, индивидуалност, творчески потенциал и себедоказване чрез непрестанно усъвършенстване  и развитие.

ОУ „Алеко Константинов” осъзнава своята мисия на институция, формираща нагласи в духа на европейските ценности и демократичното развитие чрез общочовешки добродетели,  стимулира индивидуалността и екипното осъществяване на поставените цели. 

Целият колектив на учебното заведение работи за осъществяване на основната цел: училище „Алеко Константинов” да  бъде  елитно и привлекателно учебно заведение, осигуряващо достъп до образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение, и предлагащо условия за интегриране на деца със специални образователни потребности; училище, в което чрез  модерно  качествено обучение и възпитание се изграждат личности с активна гражданска позиция, с трайни и приложими знания и умения - гаранция за  успешната реализация на обучаваните.
Директор   Дорина Желязкова.

Адрес: гр. Димитровград, ул. "П. Евтимий" №12

Тел.: 0391/63 205;  0391/66 281;
Факс: 0391/63 205;  0391/66 281;
E-mail: aleko_dg@abv.bg
Web site: www.alekodg.com

свали като .pdf