ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

Изображение 30083

гр.Димитровград, ул.„Г.С.Раковски“ № 107

Управител: Борислав Борисов

телефон: 03917 69 33; 0885 225564

е-mail: [email protected]

 

Описание на услугата:

 

Център за временно настаняване(ЦВН) е услуга в общността от резидентен тип, насочена към лица, които временно или трайно са лишени от дом. Услугата осигурява възможност за 24-часова подкрепа в специализирана среда, близка до семейната – осигуряване на подслон и комплекс от социални услуги, насочени към задоволяване на ежедневните потребности на потребителите.

Центърът е открит със Заповед №PД-06-861/15.06.21г. на Иво Тенев Димов, кмет на Община Димитровград по изпълнение на проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.029 “Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

От 02.12.2022г. Център за временно настаняване е държавно делегирана дейност на основание Заповед на АСП №PД01-1905/05.10.22г./ 02.12.2022г.

Целева група:

Пълнолетни лица временно или трайно лишени от дом, лица жертви на трафик за срок до 6 месеца, както и сираци на възраст от 18 до 21-годишна възраст, завършили социални учебно – професионални центрове или други учебни заведения, които се приемат в центъра за срок до една година.

Капацитетът на ЦВН, съгласно функционалните изисквания е 20 лица.

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

 

1.Осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15 т. 9 е осигуряване на временно настаняване на бездомни лица и семейства и временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица-жертва на трафик;

 

2.Информиране и консултиране по чл. 15 т. 1 дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им;

 

3.Застъпничество и посредничество по чл. 15 т. 2 е осъществяване на взаимодействие и координация между служител. Осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересованото лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.

 

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

Насочването и предоставянето на социалната услуга ЦВН е въз основа на ПОП(предварителна оценка на потребностите)-изготвена от ДСП.

В ЦВН се изготвят индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на лицето от МДЕ, включващ социален работник и социален сътрудник в съответствие със следните принципи:

    • Обективност и пълнота;
    • Всеобхватност при анализа на потребностите на лицето;
    • Включване на лицето във всеки етап.

 

Материална база:

Центъра е обзаведен и оборудван с всички необходими електро уреди и пособия за живот на потребителите. Обзавеждането е съобразено с нуждите на потребителите за водене на живот близък до семейната среда. Наличие на достатъчно спални помещения, брой легла в едно помещение, осигурено лично пространство и възможности за уединеност: Центъра разполага с 10 спални помещения, всяка стая е обзаведена с мебели за двама потребители – легла, столове, нощно шкафче, гардероб, мивка с топла и студена вода, нощна лампа и закачалка за дрехи.

Обособено място за хранене, санитарни помещения и др. с улеснен достъп до тях: Центъра разполага с кухня, която е обзаведена с готварска печка, съдомиялна, два хладилника с фризери, две мивки, кухненски шкаф и плот от МДФ. Трапезария с маси за хранене и столове, ъглов диван, телевизионен шкаф, телевизор с 60 телевизионни канала.

В Центъра има седем броя тоалетни с баня, една обзаведена с помощни приспособления за инвалиди и тоалетна за персонала без баня. Приемен кабинет с кушетка.

Центърът е обзаведен и оборудван с необходимите офис мебели, компютърни конфигурации. Осигурена е телефонна връзка и интернет.

Сградата е достъпна за хора с увреждания има изградена рампа, тоалетна и достъпност до трапезария, кухня и санитарен възел.