ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

img_0641.jpg

Адрес: гр. Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски” №1

Директор: Магдалена Ванчева

Телефон: 0391/2 60 95, 0882460527

Имейл: [email protected]

 

Описание на услугата:

Услугата е създадена през 2011 г. по проект, а от 01.01.2012 г. е делегирана от държавата дейност.

„Център за обществена подкрепа" предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства, обучение на бъдещи осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

На децата и семействата се осигурява психологическа и социална подкрепа.

Предлаганите услуги са превантивни, подкрепящи и възстановителни.

Услугите се предоставят почасово, в специализираната среда на ЦОП и/или мобилно.

За ползването на услугите не се заплаща такса.

ЦОП Димитровград предоставя следните специализирани социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги:

  1. Информиране и консултиране
  2. Застъпничество и посредничество
  3. Терапия и рехабилитация (само терапия)
  4. Обучение за придобиване на умения

 

 

Целева група на услугите са:

  • Всички деца
  • Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.
  • Родители, осиновители, лица полагащи грижи за деца, кандидат осиновители .

Насочването за ползване на социални услуги в ЦОП Димитровград се извършва от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Димитровград. При установен риск за дете по смисъла на Закона за закрила на детето, насочването за ползване на услуги се извършва по реда на същия закон.

Социалните услуги в ЦОП могат да се ползват и от деца и семейства, за които не е установен риск, като насочването се извършва по реда на Закона за социалните услуги със заявление на родителите до Отдела за закрила на детето в Дирекциа социално подпомагане, гр.Димитровград.