ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ

Изображение 30074

Адрес:

гр.Димитровград, ул.“Шандор Петьофи“ 11 А

Ива Кацарова-Директор

тел.0889278480,

Email: [email protected]

 

Описание на услугата:

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция осигурява възможност за живот в среда, близка до семейната, при която настанените получават необходимата им индивидуална подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот, задоволява потребностите им от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. В Центъра се предоставят комплекс от социални услуги в специализирана среда – Информиране и консултиране; Застъпничество и посредничество; Терапия и рехабилитация; Обучение за придобиване на умения; здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и дейности за социализация, съобразени със специфичните потребности на потребителя.

 

Капацитетът на ЦНСТПЛД е 15 лица.

 

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

1.Информиране и консултиране;

2.Застъпничество и посредничество;

3.Терапия и рехабилитация;

4.Обучение за придобиване на умения;

5.Резидентна грижа.

Целева група на услугата:

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (Центъра, ЦНСТПЛД) е услуга в общността от резидентен тип, насочена към лица с деменция и/или болест на Алцхаймер с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от специализирана (психиатрична) лекарска консултативна комисия.

 

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

  • Предварителна оценка на потребностите на кандидат-потребителя, изготвена от Дирекция социално подпомагане (ДСП) по настоящ адрес на лицето;
  • Експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК или протокол на специализирана ЛКК;
  • Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за общо здравословно състояние;
  • Медицинска характеристика за ползване на социални услуги в общността, издадена от лекар-психиатър;
  • Рецептурна книжка (при наличие на такава);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • При необходимост се изискват и други документи.

Документите за кандидатстване се подават по настоящ адрес до Дирекция „Социално подпомагане”.