Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Дъга”

dsc016831.jpg

Адрес : Димитровград, ул. “Хеброс” № 6-А

Директор: Галина Минчева

телефон : 0391/2 21 32,

имейл : [email protected]

Описание на услугата:

Услугата е създадена от 01.05.2015г. с Решение на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр.Хасково.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Димитровград е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи .

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

1.Информиране и консултиране;

2.Застъпничество и посредничество;

3.Обучение за придобиване на умения;

4.Терапия и рехабилитация.

Целева група на услугата :

Ползвателите на Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания са:

1.Лица до 18-годишна възраст (деца) с увреждания, за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

2.Лица от 18 до 25-годишна възраст (младежи) с увреждания, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Възрастовите критерии за прием и напускане в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики на децата/младежите. По изключение деца под 3 години могат да бъдат настанявани в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в случаите когато в услугата са настанени техни по-големи братя или сестри. Преценка относно такава необходимост се извършва екипно като се отчитат всички важни фактори на средата, включително съвместимостта на различните възрастови групи в услугата, тяхното поведение и развитие, както и изградената емоционална връзка. При всеки конкретен случай е важно да бъде отчетено и мнението на по-големите братя и сестри.

Процедура за кандидатстване, насочване, прием/настаняване на потребителите в услугата:

Настаняването на дете в услуга за резидентна грижа се извършва с решение на съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

- Всеки младеж на възраст от 18 до 25 години, желаещ да ползва специализирана социалната услуга ЦНСТДМУ, подава заявление по настоящ адрес до Дирекция социално подпомагане. Лицето предоставя на директора на услугата ПОП от ДСП.

- Въз основа на изготвена предварителна оценка на потребностите и идентифицирана необходимост от предоставяне на социалната услуга, в ЦНСТДМУ се сформира Мултидисциплинарен екип (МДЕ), определен със заповед от директора на Центъра.

В екипа задължително се включват минимум двама служители, осъществяващи дейност по предоставяне на социалната услуга, чиято квалификация се определя в зависимост от изискванията за предлаганата социална услуга. При изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа, доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, община, личен лекар, семейство и близки на лицето, лечебно заведение и други институции, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика.

- Предоставянето на социалната услуга в ЦНСТДМУ е въз основа на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на лицето, които се изготвят в съответствие със следните принципи:

Обективност и пълнота;

Всеобхватност при анализа на потребностите на лицето;

Включване на лицето и/или негов представител /близък / попечител.

- В случай, че лицето, което желае да ползва социалната услуга, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, настаняването се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето

Заедно със съдебното решение за настаняване в социалната услуга лицето предоставя :

Копие от съдебно решение за поставяне под запрещение;

Копие от удостоверение от органа по настойничество и попечителство за учредяване на настойничество/ попечителство;

Прием в ЦНСТДМУ „Дъга“:

Директор ЦНСТДМУ запознава потребителя и неговия близък/ роднина/ настойник/ попечител с разписаните:

- Правилник на вътрешния ред в ЦНСТДМУ;

- Дневен режим в ЦНСТДМУ;

- Проект на Договора за ползване на социални услуги;

- Процедура за подаване на жалби и сигнали;

- Правила за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случай на злоупотреба, неглижиране или насилие над потребител;

- Инструкция за осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя ;

- Правила за защита на личните данни

- Процедура за предаване на информация и действия при инциденти и спешни ситуации;

- Предлаганите услуги в Центъра, опита на екипа при предоставянето на социалните услуги, квалификацията и функциите на персонала

- Информацията се предоставя на потребителя по достъпен за него начин.