Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

   473  Текущи проекти

 

Заключителна пресконференция по проект

„Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

 

 

      Днес 30 ноември 2018 г. в Общинска администрация Димитровград се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград”. Проекта е финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” Стойността на проекта е 182 000 лв.

На пресконференцията бе представена презентация на изготвената програма за качество на атмосферния въздух (КАВ) от представители на Обединение „Димитровград – Програма КАВ 2017” фирмата изготвила програмата в изпълнение на сключения с Община Димитровград през месец март 2018г. договор с предмет „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”.  

Представени бяха изпълнените дейности по проекта. Бяха анализирани основните изводи от извършеното дисперсионно моделиране на разпространение на замърсяването на атмосферния въздух и приноса на отделните източници на емисии. Разгледани бяха мерките заложени в Програмата за КАВ, които ще доведат до постигане на съответните екологични норми. Основните мерки са насочени към подмяна на битовото отопление с дърва и въглища с по-екологични алтернативи, с приоритет подмяната на битовото отопление на дърва, които са с най-висок емисионен фактор. Други мерки заложени в програмата са насочени към преустановяване изгарянето на отпадъчни материали за отопление, извършване на проверки, даване на предписания и налагане на глоби при установено изгаряне на отпадъчни материали.

 Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград е приета с Решение на Общински съвет – Димитровград.

Необходимостта от разработването на програмата произлиза от факта, че Димитровград е един от градовете в ЕС с превишени стойности по отношение на нормите за качеството на атмосферния въздух по показателя ФПЧ10 (Фини прахови частици под 10 микрона).

 Основната цел на програмата е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на Димитровград.

 

свали като .pdf