“Smart Medicine – SMART MED”

   440  Текущи проекти

 

 

ПРОЕКТ „ИНТЕЛИГЕНТНА МЕДИЦИНА“ (SMART_MED), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020”

 

 

Телемедицината е един от най-мощните съвременни инструменти, който доставчиците на здравни услуги могат да използват, за да подобрят грижите за пациентите, да увеличат достъпа до здравна грижа и да намалят разходите си. Това е доказано решение на много от системните проблеми в системата на здравеопазването, като изследванията в тази област показват, че приложението на телемедицината за мониторинг на пациенти с хронични заболявания или за предоставяне на специализирана медицинска грижа на пациенти в голям регион, са довели до значително подобряване на здравните услуги. Това са само част от аргументите на тримата партньори за разработването на настоящия проект.

 

Основната цел на проект „Интелигентна медицина“, изпълняван в партньорство с организациите от гръцка страна - Технологичен институт на Източна Македония и Тракия, Департамент за медицински сестри в Дидимотико и Юридическо лице за социална солидарност, предучилищно образование и обучение на Община Паранести, е да инвестира в здравна инфраструктура, която да допринесе за регионалното и местно развитие, намалявайки неравнопоставеността по отношение на здравния статус на местното население в трансграничния регион.

 

Конкретните цели по проекта са:

- Подобряване на ефективността на системата за първична медицинска помощ за осигуряване на по-добро здравно обслужване  за нуждаещите се общности;

- Осигуряване на съвременна първична медицинска помощ за жителите на общините по проекта;

- Подобряване устойчивостта и ефективността на здравнaтa системa чрез иновации.

 

Общата стойност на проекта е 1 163 516.92 EUR, разпределен между партньорите както следва:

  • Община Димитровград - 668 599,80 €
  • Технологичен институт "Източна Македония и Тракия" - 120 272,12 €
  • Община Паранести - 374 645 €

Основната дейност по проекта е пилотното предоставяне на специализирани първични здравни услуги на живущите на територията на общините Димитровград, Дидимотико и Паранести. За осигуряването на тези услуги по проекта се предвижда да бъдат създадени 2 телемедицински центъра за специализирана първична здравна грижа – 1 в Димитровград и 1 в Паранести. Тези услуги ще бъдат предлагани пилотно в рамките на 14 месеца посредством: а) профилактични здравни прегледи на пациентите посетили центровете и б) мобилни станции за пациентите в отдалечените райнои.

 

За ефективното планиране на специализираните първични здравни услуги по проекта Община Димитровград заедно с партньорите от гръцка страна ще разработят съвместен стратегически план за предоставянето на телемедицински здравни услуги на територията на общините Димитровград, Дидимотико и Паранести.

Общините Димитровград и Паранести ще закупят необходимото оборудване за предоставянето на телемедицински здравни услуги. Всеки от двамата партньори ще разполага с оборудвана мобилна станция за трудно достъпни населени места и хардуерна система с необходимия софтуер за провеждането на дистанционни медицински прегледи и поддържане на база данни от здравни досиета.

 

Предвидено е за медицинските специалисти в новосъздадените центрове да бъдат организирани обучения и обмяна на опит с оглед адекватно и навременно предоставяне на специализирана първична здравна грижа на място, както и в домашна среда за хората с увреждания, намалена мобилност, възрастни хора с хронични заболявания, семейства с ниски доходи и други. Партньорите предвиждат разработването на съвместна електронна база данни със здравна информация за живущите на територията на общините Димитровград, Дидимотико и Паранести. Базата данни ще бъде захранвана с информация в резултат от провеждането на прегледите с мобилните станции. За съхраняването на тази база данни и на цялата информация в нея ще бъдат използвани съвременни ИКТ методи - така наречената „облачна“ услуга. Достъп до базата данни ще имат общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти, както и всеки пациент с потребителско име и парола. При разработването на базата данни и нейното сърханение ще бъдат взети под внимание въпросите за защита на личните данни на всеки пациент.

 

Ще бъдат проведени 3 кампании за превенция на социално значимите заболявания. Проектът предвижда и провеждането на специализирани форуми за медицински специалисти по темите е-здравеопазване, телемедицина и ИКТ в здравеопазването с оглед повишаване на капацитета за предоставянето на съвременна първчина медицинска помощ.

 

По проекта ще бъде проведено и проучване свързано с това по какъв начин трансграничния регион използва съвременните технологии, за да осигури координирани здравни услуги на възрастното население и домашни грижи за здравето на възрастните хора и как се управляват високите разходи и непрекъснато променящите се технологии свързани с дистанционното наблюдение на пациент. Ще бъде направена оценка на изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

 

Амбиция на проекта е да разработи основан на общността модел за първична здравна грижа, който да бъде приложим за трансграничния регион България - Гърция. Концепцията на модела се състои в решения за ефективно преминаване от институционална здравна грижа към здравна грижа в общността, в резултат на което да се облекчи обемът на здравните услуги в болниците и да се подобри здравния капацитет на доставчиците на здравни услуги. За тази цел проектът ще разработи обучителни инструменти свързани с повишаване на капацитета на всички заинтересовани страни във връзка с модела. Медицински сестри, социални работници, фармацевти, диетолози, практикуващи лекари и други ще бъдат включени в серия от обучения и семинари по проекта.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Настоящият документ е създаден в рамките на проект: “Интелигентна медицина” (SMART_MED), финансиран по
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9a.12/05.09.2017.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020".
This document has been created within the framework of the Smart Medicine Project (SMART_MED), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No B2.9a.12/05.09.2017. The Project is co funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

=========================================================================================================

 

 

I. При изпълнението на проекта бяха разработени следните основни документи:

- Стратегически план за предоставяне на телемедицински услуги

- Проучване за предоставяне на високотехнологични социални и медицински услуги

Доставена е необходимата техника, което бе отразено в медиите (Статии: 1, 2, 3

II. В момента се изпълнява обществена поръчка за избор на специализиран медицински екип, който ще извършва дейността по отдалечена медициска диагностика. (Статии: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

SMART MED в медиите:

Статия1Статия2Статия3Статия4Статия5Статия6Статия7Статия8Статия9Статия10Статия11Статия12Статия13

свали като .pdf