Проект „Звено за патронажна грижа - Димитровград”

   207  Текущи проекти

 

Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0084-C01/05.06.2019г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”.

 

Основна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания чрез изграждане на капацитет и предоставяне на патронажна грижа.

 

Специфична цел: Създаване на Звено за патронажна грижа с цел осигуряване на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги по домовете на лицата от целевите групи с акцент върху малките населени места.

 

Целеви групи:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства.

 

Обща стойност на проекта: 312 357,16 лева - 100% Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Начало: 01.09.2019г.

Продължителност: 15 месеца.                                                                      

свали като .pdf