Проект-Център за комплексни услуги

   856  Текущи проекти

Проект „Център за комплексни услуги“

Административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г.

Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005 

...по-пълна информация

 

Включване на лица от целевите групи по проект „Център за комплексни услуги”, BG05M9OP001-2.005-0104-C01, финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в обучение по ключова компетентност 4 – „дигитална компетентност” и осигуряване на субсидирана заетост

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” по проект „Център за комплексни услуги”, BG05M9OP001-2.005-0104-C01, финансиран  от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

свали като .pdf