Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

   754  Текущи проекти

 

 

Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура №BG16М1ОР0025.0 по Приоритетна ос 5 на Програмата.

Целта на проекта е да се разработи Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград, която ще допринесе за постигане на една от стратегическите цели за развитие на общината, заложена в приетите общински планови документи, а именно опазване на околната среда и човешкото здраве. В областта на качеството на атмосферния въздух, община Димитровград изпълнява приетата Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, с период на действие 2015-2018 г. Разработването на нова Програма за КАВ за следващия период е стратегически важно с цел планиране на мерки, които да намалят нивата на вредните емисии в атмосферния въздух от битово отопление, транспорт, промишленост и да доведат до постигане на качество на атмосферния въздух, съответстващо на нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 18 месеца, с дата на стартиране 31.05.2017 г. и дата на приключване 30.11.2018 г.

Линк към сайта на ОПОС

свали като .pdf