Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград”

Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията…

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на процедурата: BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Име на бенефициента: Община Димитровград

Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград” финансиран от

ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014-2020г. В РЕЗУЛТАТ ОТ ИНИЦИАТИВАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗАТА ЧРЕЗ МЕХАНИЗМА REACT-EU.

Договор: BG05FMOP001-5.001-0153-C05

Начало: 18.01.2021 г.

Край: 30.06.2022 г.

Стойност: 575 491,73 лева.

Община Димитровград, приключва дейностите по Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград” финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Чрез Проекта се осигури топъл обяд на потребители от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Предоставянето на топлия обяд стартира на 18.01.2021 г. и приключва на 30.06.2022г. Общата стойност на проекта е 575 491,73 лева. Топъл обяд получиха 746 потребители от гр. Димитровград и малките населени места в общината.

 

Последна промяна: 10:45:17, 24 Август 2022

Още новини

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

192

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по…

Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

491

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

426

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Към всички новини