ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”

Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността на деца от 0 до7 години и техните семейства от уязвими групи. 
2. Превенция на изоставянето и институциолизирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждането им в семейна среда.

 

По проекта ще се предоставя пакет от интегрирани социални, образователни, здравни услуги и услуги за грижи за деца и техните родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Услугите ще се предоставят в Център за ранна интервенция на уврежданията, в детските градини, ремонтирани и обзаведени по Проект Социално включване, в детските заведения на територията на Община Димитровград, както и в домовете на потребителите на услугите.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.

 

Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си(регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1.Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина


 
2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

 
3. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 

 
4. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом

 
5. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

 
6.Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения

 
КАПАЦИТЕТ:

 

ДО 685 ДЕЦА И 375 СЕМЕЙСТВАТА

ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРОЕКТА

 

ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН ДА РАБОТИ В ОТДЕЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТА:24 ЧОВЕКА

 

НАЧАЛО: 03.05.2016 г.

КРАЙ: 31.12.2022 г.

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:ЕЛЕНА ТОДОРОВА

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 803 296,79 лв.

   

682 802,27 лв. - ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

120 494,52 лв. - НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

 

Последна промяна: 11:07:02, 11 Януари 2022

Още новини

Проведена e заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград"

134

На 18.01.2024 г. от 14.30 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград" в изпълнение на Административен договор № BG16RFOP001-8.001-0009-С01, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „„Бюджетна линия  за…

Проведена e информационна среща по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград"

150

На 01.12.2023 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе  информационна среща по проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002„Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  Обща…

Проведена e информационна среща по проект „Грижа в дома в Община Димитровград“

240

На 01.12.2023 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровградсе проведе втора информационна среща по проект BG05SFPR002-2.001-0056 „Грижа в дома в Община Димитровград“в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0056-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие…

Към всички новини