ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”

Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители,с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността на деца от 0 до7 години и техните семейства от уязвими групи. 
2. Превенция на изоставянето и институциолизирането на деца с увреждания и изграждане на 
специални умения за отглеждането им в семейна среда.

 

По проекта ще се предоставя пакет от интегрирани социални, образователни, здравни услуги и услуги за грижи за деца и техните  родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Услугите ще се предоставят в Център за ранна интервенция на уврежданията, в детските градини, ремонтирани и обзаведени по Проект Социално включване, в детските заведения на територията на Община Димитровград, както и в домовете на потребителите на услугите.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.

                

Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си(регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане” на АСП);

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1.Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина

 
2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
 
3. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 
 
4. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, 
вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом
 
5. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на 
здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията
 
6.Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за 
формиране и развитие на родителски умения
 
КАПАЦИТЕТ:

 

ДО 685 ДЕЦА  И 375 СЕМЕЙСТВАТА 

ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРОЕКТА

 

ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН ДА РАБОТИ В ОТДЕЛНИТЕ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТА:24 ЧОВЕКА

 

НАЧАЛО: 03.05.2016 г.

КРАЙ: 31.12.2020 г.

 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:ЕЛЕНА ТОДОРОВА

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 570 357,91 лв.

484 804,23 лв. - ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

85 553,68 лв. - НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

 

 

Последна промяна: 10:01:15, 30 юни 2020

Още новини

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

399

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

248

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Works Contract Award Notice

227

  Project NoCB005.2.21.052 – Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive); Contract No. RD-02-29-191/23.07.2019         WORKS CONTRACT AWARD NOTICE Contract title: “Repair and reconstruction of pedestrian zone and green zones in central city part /”Bulgaria” blvd/ Dimitrovgrad – V stage –Repair and reconstruction…

Към всички новини