Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and Persecution under the totaLitarian rEgimes of the XX century” – „PEOPLE“ ) се осъществява по програма на ЕС „ Европа за гражданите“ от асоциация ATRIUM, основана през 2013 г. от 16 общини от Италия, Хърватия, България, Румъния и Албания. Партньори по проект „PEOPLE” са общините Форли (Италия), Димитровград (България), сдружение „BASHKA” – Тирана (Албания), гр. Лабин (Хърватия) и „Сдружение на португалски политически емигранти“ (Португалия). Всеки от участниците ще разработва тема, свързана с основната тема на проекта. Целта на проекта е да привлече младежи, които на базата на собствените си разбирания и проучване на темата за преследването и дискриминацията по време на тоталитарните режими на XX век, да интерпретират исторически събития през този период и да реализират основната част от дейностите по него.

Община Димитровград, като партньор в проекта, ще работи по тема свързана с преследването и дискриминацията на интелектуалците по време на комунистическия режим, като основният фокус е „случаят Пеньо Пенев – от идеала до разочарованието“. В проучването и разработването на тази тема ще вземат участие около 20 ученици от четири средни училища в гр. Димитровград, които ще бъдат подпомагани от техни преподаватели. Ще бъдат привлечени и представители на няколко културни институции в града: Исторически музей; Дом – музей „Пеньо Пенев“, Градска библиотека „Пеньо Пенев“; ДТ „А. Карамитев“ и Художествена галерия „П. Чурчулиев“.

Съгласно предварителната програма се предвиждат следните обществени прояви, които ще се проведат в периода 10 – 12 май 2022 г.:

1. „Случаят Пеньо Пенев“ – научна конференция за живота на П. Пенев и отношението между поета и властта с участието на експерти, изследователи и ученици с доклади.

2. Представяне на филм, изготвен от ученици, със свидетелски разкази за преживяното от поета П. Пенев, отношението на властта към неговата съдба, в която се оглежда драмата на едно поколение.

3. „Човешката драма на П. Пенев в писмата му“ – мултимедийна презентация и спектакъл по епистоларното наследство на поета. Като съпътстваща изява – представяне на брошура със „Задочни интервюта с поета“. Участниците са основно ученици, които подготвят и реализират презентацията, спектакъла и брошурата.

4. „Истории на предела на съдбата“ – разговор и дебат по темата с участието на изявен творец (в процес на уточняване), поставил проблема за постсоциалистическата рефлексия.

5. „Град на мечти?“ – дискусия с участието на авторите на филм за Димитровград и противоречивото му наследство. Съпътстващо събитие – ученици четат и представят свои авторски текстове на тема „Град на мечти?“, в които изразяват своята гледна точка на поколение, непознаващо социализма от собствен опит.

6. Преследване (дискриминация) на интелектуалци – как Димитровградския театър бе закрит в следствие на представление в София на пиесата „Грешката на Авел“ (09 юни 1964), гледано от дългогодишния председател на комунистическата партия и държавен лидер на България Тодор Живков.

 

 

 

Яшо Минков

Заместник кмет

Община Димитровград

Последна промяна: 14:02:16, 28 Януари 2022

Още новини

Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград”

148

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Име на процедурата: BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 Име на бенефициента: Община Димитровград Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в…

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

167

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

375

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Към всички новини