Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община…

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

Дейностите по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”, ще се предоставят в две направления:

Направление 1-дейност „Патронажна грижа“

Дейността „Патронажна грижа” е продължение на изпълнявания от Община Димитровград Договор № BG05М9OP001-2.040-0084-С01 по процедури Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4.

Предоставянето на Патронажната грижа ще е с продължителност 12 месеца и ще обхваща:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
  • Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на услугата, техните семейства и близките им.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) - ще се извършват по заявка на потребителите, включително и на лица поставени под карантина от здравните власти поради COVID-19, след направена заявка на обявените телефони.
  • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2-дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.

Дейността ще стартира от началото на втори проектен месец, и ще е с продължителност 12 месеца.

За изпълнението на дейността ще бъдат включени всички социални услуги, делегирани от държавата дейности (ДДД), на територията на община Димитровград.

Дейността е насочена към осигуряване на подкрепа за приспособяване на тези услуги, към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства, свързани с опазване здравето както на ползвателите, така и на персонала, който предоставя тези услуги.

 

Обща стойност на проекта: 231 721,73 лв. 100% БФП

Начало: 03.06.2022г.

Край: 23.12.2022г.

Бенефициент: Община Димитровград

Последна промяна: 11:01:08, 16 Юни 2022

Още новини

Проведена e информационна среща по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград"

39

На 01.12.2023 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе  информационна среща по проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002„Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  Обща…

Проведена e информационна среща по проект „Грижа в дома в Община Димитровград“

85

На 01.12.2023 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровградсе проведе втора информационна среща по проект BG05SFPR002-2.001-0056 „Грижа в дома в Община Димитровград“в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0056-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие…

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0139-C01„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД“

47

П О К А Н А   ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0139-C01„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски…

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД “

48

ПОКАНА   ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД “       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0056-С01 „Грижа в дома в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез…

Към всички новини