Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община…

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.

Дейностите по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”, ще се предоставят в две направления:

Направление 1-дейност „Патронажна грижа“

Дейността „Патронажна грижа” е продължение на изпълнявания от Община Димитровград Договор № BG05М9OP001-2.040-0084-С01 по процедури Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Компонент 3 и Компонент 4.

Предоставянето на Патронажната грижа ще е с продължителност 12 месеца и ще обхваща:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
  • Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на услугата, техните семейства и близките им.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) - ще се извършват по заявка на потребителите, включително и на лица поставени под карантина от здравните власти поради COVID-19, след направена заявка на обявените телефони.
  • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2-дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.

Дейността ще стартира от началото на втори проектен месец, и ще е с продължителност 12 месеца.

За изпълнението на дейността ще бъдат включени всички социални услуги, делегирани от държавата дейности (ДДД), на територията на община Димитровград.

Дейността е насочена към осигуряване на подкрепа за приспособяване на тези услуги, към възникналите вследствие на извънредната епидемична обстановка предизвикателства, свързани с опазване здравето както на ползвателите, така и на персонала, който предоставя тези услуги.

 

Обща стойност на проекта: 231 721,73 лв. 100% БФП

Начало: 03.06.2022г.

Край: 23.12.2022г.

Бенефициент: Община Димитровград

Последна промяна: 11:01:08, 16 Юни 2022

Още новини

Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Димитровград”

231

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Име на процедурата: BG05FMOP001-5.001 “3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 Име на бенефициента: Община Димитровград Проект: „Подпомагане с топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в…

Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

500

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

433

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Към всички новини