Проект: "AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони"

   431  Текущи проекти

Финансиращ орган:

Програма за транснационално сътрудничество “Гърция-България” 2014-2020

период на изпълнение:

 

01.01.2017 - 10.05.2019

Цел на проекта:

Подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на рисковете за здравето посредством иновативни технологии.

 

Програма за трансгранично сътрудничество

ИНТЕРРЕГ – V-A ТГС Гърция – България 2014-2020

Проект: "AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони"

 

На 10-ти ноември 2017 г. в Солун, Гърция, беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между община Ореокастро и Министерството на икономиката и развитието на Гърция в качеството му на Управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България“, в който като партньор участва община Димитровград. Договорът е във връзка с изпълнение на проект „AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони“, който е на обща стойност 678 480 евро. Проектът е с продължителност 18 месеца.

Проектът ще се изпълнява в двете общини – Ореокастро, където концентрацията на водороден сулфид, желязо и манган във водопреносната мрежа надхвърля нормите, определени от Европейското и гръцкото законодателство, и в Димитровград, където се отчитат необичайни нива на манган и манганови окиси, както и други, недопустими от нормативните документи елементи. Използването на нови иновативни техники и технологии е сравнително рядко срещано в България и посредством изпълнението на заложените дейности жителите на община Димитровград ще се възползват от сътрудничеството с община Ореокастро, която вече има добър опит от успешно изпълнен аналогичен проект. За да се въздейства успешно върху проблемните области проектът предлага серия от дейности като определяне на „тесните места“ и проблемните зони, доставка на пречиствателни техники и оборудвания, разработване на система за мониторинг и ранно известяване в случай на установено замърсяване на водата, пилотни дейности по функционирането на системите и оценка на тяхната ефективност. Резултатите от дейностите ще бъдат от сериозно значение за жителите на двете общини чрез намаляване на рисковете от заболявания, причинени от замърсена вода, ще се подобри капацитета на водните оператори по отношение на управление, ефективност относно цени, време и ресурси, намаляне на инцидентите и обмен на добри практики. В община Димитровград ще бъдат изградени пет точки, които ще се оборудват с най-съвременна мониторингова система, която ще следи качеството на питейната вода по седем показателя и ще предава информацията в реално време в контролния център.    

На 10-ти и 11-ти октомври т.г. в Солун се проведе работна среща между партньорите. На нея присъстваха заместник-кмета на Община Димитровград, господин Яшо Минков, кметът на Ореокастро – г-н Астериос Гавотцис, неговите заместници и екипите по проекта отговорни за неговото изпълнение. Бяха обсъдени напредъка по проекта и реализацията на предстоящите дейности. Въпреки че трансграничната зона е богата на водни ресурси, мониторингът и управлението на качеството на питейната вода се изпълнява на все още незадоволително ниво по отношение на техническа въоръженост и ефективност. Целите на Проекта са подобряване на качеството на питейната вода и изграждане на съвременни системи за мониторинг чрез адаптиране на иновативни методи и техники и създаване на необходимите условия за развитие на междурегионалните политики по проблемите в тази област.

 

свали като .pdf