ПОКАНА ЗА СТАРТИРАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”

 

Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 8 юли 2021г./четвъртък/ от 11:00ч. в залата на втория етаж на Община Димитровград и церемония „Първа копка” от 11:45ч. на обекта - Културен дом „Химик” по проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”. Проектът е финансиран и се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.032 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград”.

Участие в анонсираните събития ще вземат г-н Иво Димов - кмет на Община Димитровград, инж.Клавдия Тончева – ръководител на проекта и представители на фирмата изпълнител.

Общата стойност на проекта е 3 719 102,37лв. Проектът е финансиран чрез комбинирана подкрепа с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” в размер на 3 161 237.37 лв., от които 2 687 051.77 лв. европейско и 474 185.60 лв. национално финансиране и заемно финансиране от Фонд за устойчиви градове – Фонд за градско развитие в размер 557 865.00 лв., от които 329 140.00 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът ще допринесе за създаването и промотирането на уникален културен център в Димитровград чрез дейностите по улесняване на достъпа до Културния дом. Това ще се постигне чрез предвидените мерки за подобряване на физическия достъп на хората с увреждания; подобряване на достъпа на гражданите до фондовете и услугите на Културния дом; информация и публичност. 

С проекта се цели постигане на единство между съвременитe технологични изисквания за една многофункционална културна сграда и атмосферата на старата сграда – обявена за недвижима културна ценност, част от урбанистичната недвижима културна ценност – “Ансамбъл площад „Трети март“ /Заповед №РД9Д-00015 от 25.11.2010г/. Проектът ще допринесе за посещаемостта и удовлетвореността нa ценителите на изкуството в град Димитровград, което от своя страна ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда.

Проектът ще допринесе за създаването и промотирането на уникален културен център в Димитровград чрез дейностите по улесняване на достъпа до Културния дом. Това ще се постигне чрез предвидените мерки за подобряване на физическия достъп на хората с увреждания; подобряване на достъпа на гражданите до фондовете и услугите на Културния дом; информация и публичност. 

 

Последна промяна: 16:47:04, 9 Юли 2021

Още новини

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

31

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по…

Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

316

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

263

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Към всички новини