"Подкрепа за всички деца" Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.004-0013

   1581  Текущи проекти

                                                                            

 

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими социални групи и на техните родители,с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 337 783,85 лв.

287 116.27 лв. - ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

50 667.58 лв. - НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ

 

НАЧАЛО: 03.05.2016 г.

КРАЙ: 31.12.2018 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

свали като .pdf