Текущи проекти

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

    Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY   В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от…

Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY

  Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY   В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за…

Община Димитровград реализира проект „Център за комплексни услуги“

Община Димитровград реализира проект „Център за комплексни услуги“               На заключителна пресконференция в град Димитровград се представиха резултатите по проект „Център за комплексни услуги“, съгласно административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005 в рамките на Оперативна програма ”Развитие на…

Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

  Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“           Днес 30 ноември 2018 г. в Общинска администрация Димитровград се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград”. Проекта…

“Smart Medicine – SMART MED”

  ПРОЕКТ „ИНТЕЛИГЕНТНА МЕДИЦИНА“ (SMART_MED), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020”     Телемедицината е един от най-мощните съвременни инструменти, който доставчиците на здравни услуги могат да използват, за да подобрят грижите за пациентите, да увеличат достъпа до здравна грижа и да намалят разходите си. Това е…

„CHESTNUT- Изработване на обстойни стратегически планове за устойчив градски транспорт /CompreHensive Elaboration of STrategic PlaNs for susstainable Urban Transport /”

Финансиращ орган: ЕФВР, Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020, РА3 "По-добре свързан и енергийно отговорен Дунавски регион"   сума в лева: 294 184,90   период на изпълнение: 12.2016 - 05.2019   Цел на проекта: Създаване на по-добре свързана и вътрешно функционираща приятелски ориентирана  към околната среда транспортна и безопасна система…

Проект: "AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони"

Финансиращ орган: Програма за транснационално сътрудничество “Гърция-България” 2014-2020 период на изпълнение:   01.01.2017 - 10.05.2019 Цел на проекта: Подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на рисковете за здравето посредством иновативни технологии.   Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – V-A ТГС Гърция – България 2014-2020 Проект: "AQUA-LITY – Прилагане…