Текущи проекти

Проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги"

Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград Договор № BG05M9OP001-2.090-0001-C01/09.03.2021 г. по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги”, оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

                                                                                      ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7…

Проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград”

ПОКАНА       Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на пресконференция и церемония тип „Първа копка” на 02 декември 2020г. (сряда) от 11:00ч. на обекта по повод реализацията на проект „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв.…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Works Contract Award Notice

  Project NoCB005.2.21.052 – Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive); Contract No. RD-02-29-191/23.07.2019         WORKS CONTRACT AWARD NOTICE Contract title: “Repair and reconstruction of pedestrian zone and green zones in central city part /”Bulgaria” blvd/ Dimitrovgrad – V stage –Repair and reconstruction…

Открита тръжна процедура по правилата на PRAG – Local Open Tender

  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005, Проект: № CB005.2.11.113 "Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион – FLOOD RESILIENCE", Договор № РД-02-29-181/23.07.2019 Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, CCI 2014TC16I5CB005, Project: № CB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience…

Oпростена тръжна процедура по правилата на PRAG за “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и зелени зони в централна градска част /бул.”България”/ Димитровград – V етап – Ремонт и реконструкция на зелени зони – кв. 172 ПУП-ПРЗ на Димитровград”

    по проект №CB005.2.21.052 „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона (More Attractive)” Project NoCB005.2.21.052 – Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Tender procedure for “Repair and reconstruction of pedestrian zone and green zones in central city part /”Bulgaria” blvd/…

Проект “Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция”

Център за възрастни хора с деменция правят в Димитровград   Стартира един от най-важните проекти в социалния сектор за община Димитровград – “Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция ”. Общата стойност на проекта е 554 856лв., които са 100% безвъзмездно европейско финансиране. Проектът се реализира…