“Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейк

   1306  Текущи проекти

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

«РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020

 

Процедура на директно предоставяне

BG16RFOP001-1.032

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Димитровград”

 

Част от процедура:

 BG16RFOP001-1.001-039

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

№ от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002- С01

 

 

 

 

     Във връзка с изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.032-0002 “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове  в образователната инфраструктура  в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“, одобрено за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” се сключи административен договор № РД-02-37-212/19.10.2016г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.032-0002- С01 между Община Димитровград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020:

 

-Предмет- “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове  в образователната инфраструктура  в община Димитровград – ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“

 

-Обща стойност на проекта- 6 031 000,00лв., представляващи 100% Безвъзмездна финансова помощ

 

-Период- 19.10.2016г.-19.04.2019г.

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

свали като .pdf