Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

   382  Текущи проекти

 

 

Определиха местата за контролни мониторингови станции по проект AQUA-LITY

 

В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, община Димитровград приключи „Проучване на разработването на система за ранно предупреждение с използване на телеметрични станции за мониторинг в реално време“ с помощта на експерти.

С настоящото проучване и извършеното преди това „Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в Димитровград в съответствие на водните източници с Регламентите на Европейския съюз и географиране на точките“, са определени местата, на които ще бъдат поставени контролните мониторингови станции, които ще следят за девиации в основните параметри на питейната вода, обект на контрол съгласно нормативната база на Европейското законодателство.

Към настоящия момент приключва изготвянето на техническата документация за обявяване на обществена поръчка за доставка и монтаж на необходимото оборудване. Проектът се изпълнява в партньорство с гръцката община Ореокастро и бюджетът възлиза на 1 326 992 лв., от които 474 250 лв. е бюджетът за община Димитровград. Крайната дата на изпълнение на проекта е 9 май 2019 г.  ________________________________________________________________

”Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”, съгласно договор за субсидия № В2.6f.02/10.11.2017г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „КНСЛТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 

 

 

 

 

свали като .pdf