Окончателен проект на Програма КАВ

   516  Текущи проекти

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА

 ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.

 

 

Община Димитровград вече разполага с изготвен окончателен проект на Програмата за качество на атмосферния въздух, след успешно кандидатстване през 2017 год. и подписан Договор за бъзвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. за изпълнение на проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Стойността на проекта е 182 000 лв.

Изготвената програма е разработена от „Обединение „Димитровград – Програма КАВ 2017”. в рамките на сключения с община Димитровград договор за изпълнение от 12.03.2018 г. с предмет „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“ по Процедура BG16M1OP002-5.002: Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Програмата е с период на действие 2019-2023г.

Необходимостта от програмата произлиза от факта, че Димитровград е един от градовете в ЕС с превишени стойности по отношение на нормите за качеството на атмосферния въздух (КАВ) по показателя ФПЧ10 (Фини прахови частици под 10 микрона).

Разработването на нова програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023г. бе необходимо с цел планиране на реалистични и адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и които да доведат до постигане на определените екологични норми.

 Основните мерки заложени в програмата за КАВ са насочени към:

1.Подмяна на битовото отопление с дърва и въглища с по-екологични алтернативи, с приоритет подмяната на битовото отопление на дърва, които са с най-висок емисионен фактор;

2. Мерки за преустановяване изгарянето на отпадъчни материали за отопление, извършване на проверки, даване на предписания и налагане на глоби при установено изгаряне на отпадъчни материали.

Към момента предстои Програмата за КАВ да бъде разгледана и приета от Общински съвет – Димитровград.

 Основната цел на програмата е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на Димитровград.

 

 

                                                                                             

свали като .pdf