Община Димитровград реализира проект „Център за комплексни услуги“

   449  Текущи проекти

Община Димитровград реализира проект

„Център за комплексни услуги

 

            На заключителна пресконференция в град Димитровград се представиха резултатите по проект „Център за комплексни услуги, съгласно административен договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно включване”, бюджетна линия: BG05М9ОP001-2.005 в рамките на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”2014-2020.

            Чрез изпълнението на дейностите по проекта се извърши на текущ ремонт на помещенията на Центъра; достави се компютърна техника и софтуер, офис обзавеждане и охранителна техника, канцеларски материали, работно облекло и предпазни средства за социалните работници.

            Бяха  наети и специалисти  за подкрепящи дейности  - консултанти- експерти в различни области в зависимост от конкретните потребности на лицата от целевите групи, които получават комплексни услуги в Центъра -  консултанти за изготвяне на социална оценка на кандидат потребителите и индивидуални планове на потребителите; медицински специалисти за консултиране на потребителите и асистентите; консултант – юридически съветник; психолог – за индивидуално консултиране на лицата от целевите групи.

            Бяха сключени трудови договори с персонал за предоставяне на услугата „социален асистент“, който се грижи за здравето и благополучието на потребителите;

Предоставяха се комплексни услуги и се подобри качеството на живот на лица от целевите групи и се осъществи превенция на риска от институционализиране на хора, зависими от постоянни грижи, чието самообслужване е невъзможно. Разширен бе достъпът и териториалния обхват на предоставяните услуги. Бяха осигурени здравословни и безопасни условия за живот на потребителите и безопасни условия на труд на обгрижващите ги лица - социалните асистенти;

Осигури се възможност за заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хора с увреждания.

            Проектът е насочен, към развитие и повишаване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.

Общата стойност на проект Център за комплексни услугие 378 649.16 лв. – 100% Безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕСФ.

 

 

 

 

свали като .pdf