Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY

   369  Текущи проекти

 

Община Димитровград изготви проучване по проект AQUA-LITY

 

В рамките на изпълнението на дейностите по Проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция - България 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, община Димитровград приключи разработването на основно проучване, необходимо за реализацията на проекта.

С помощта на външни експерти бе изготвено „Проучване за идентифициране на екологично уязвими места в Димитровград в съответствие на водните източници с Регламентите на Европейския съюз и географиране на точките“. С помощта на проучването бяха определени местата, на които ще бъдат поставени контролни мониторингови станции в следващ етап от реализацията на проекта.

Проектът се изпълнява съвместно с водещия партньор - гръцката община Ореокастро и възлиза на 1 326 992 лв. От тях 474 250 лв. е бюджетът за община Димитровград Проектът е с продължителност 18 месеца. ________________________________________________________________

”Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на иновативни техники за подобряване качеството на питейната вода в градските области“ – AQUA-LITY” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”, съгласно договор за субсидия № В2.6f.02/10.11.2017г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „КНСЛТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

.

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf