Проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги"

Проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и…

Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград

Договор № BG05M9OP001-2.090-0001-C01/09.03.2021 г. по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги”, оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Цел: Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция чрез разработване, подкрепа, предоставяне и развитие на нова социална услуга от резидентен тип (Център за грижа за лица с различни форми на деменция) във вече изградена подходяща инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица, зависими от грижа. 

Целеви групи:

  • Хора с различни форми на деменция и техните семейства;    
  • Служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Ще бъдът идентифицирани нужди и проблеми на целевата група хора с различни форми на деменция и техните семейства. Ограничен брой лица – не повече от 15, ще бъдат настанени в Център за грижа за лица с различни форми на деменция, който е място за живот в среда близка до семейната. В центъра ще се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с деменция и/или болест на Алцхаймер с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от специализирана (психиатрична) лекарска консултативна комисия.

Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.

Основни дейности: Дейностите по проекта са в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. В рамките на проекта ще се реализират:

  • Обзавеждане и оборудване за Център за грижа за лица с различни форми на деменция;
  • Подбор, наемане и начално обучение на персонала за услугата Център за грижа за лица с различни форми на деменция, гр. Димитровград;
  • Разработване на вътрешни правила за дейността на услугата Център за грижа за лица с различни форми на деменция;
  • Създаване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и предоставяне на услуги в него за период от 1 година;
  • Надграждащо обучение и осигуряване на супервизия и подкрепа при предоставянето на услугата Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Центърът за грижа за лица с различни форми на деменция е услуга, която ще предлага комплекс от социални услуги, които да създадат условия за цялостно обслужване на потребителите, които ще бъдат настанени. Целта е преодоляване на социалната изолация, в която са поставени тези лица. Идеята е да се организира ежедневието им по начин, по който потребителите да се чувстват пълноценни, обгрижени. Затова и персоналът, който предстои да бъде назначен е съобразен с това. Новият център ще е с капацитет 15 потребители, за които ще се грижи 14-членен персонал. В Центъра, чрез медицински и други специалисти, ще се предоставя 24-часова социална грижа както и поддържащо лечение, предписано от лекар.

Обща стойност на проекта: 270999,32 лева - 100% Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срок за изпълнение на договора: 09.03.2021 – 09.06.2022г.

 

Последна промяна: 08:47:08, 7 Април 2021

Още новини

Проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент2”

31

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, подписа Допълнително споразумение №1/12.05.2022г към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по…

Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

316

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and…

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

264

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Към всички новини