Интегриран план за градско възстановяване и развитие II

   2222  Реализирани проекти
Управляващ орган/ схема Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
Стойност/лева 497 820
Период на изпълнение декември 2013 - Август 2015

 

ИПГВР - Целеви и проблемен анализ

ИПГВР - Стратегическа рамка

свали като .pdf