Доставка на оборудване и строителни работи на Автоматична Наблюдателна Кула

   721  Текущи проекти

 

 

 

 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020,

     CCI 2014TC16I5CB005, Проект: № CB005.1.11.165 "Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

Договор № РД-02-29.53/20.03.2017 г.

 

Заглавие на договора: Доставка на оборудване и строителни работи на Автоматична Наблюдателна Кула \AOT\ за откриване на горски пожари във връзка с проект № CB005.1.165: Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/; Приоритетна ос: Околна среда; Специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион; Тип на проекта: Инвестиция, финансиран от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България- Турция

Референция на публикацията: BG-TR/165-SUPPLY-01

 

Община Димитровград, Република България  възнамерява да възложи обществена поръчка за доставка на оборудване и строителни работи на Автоматична Наблюдателна Кула\AOT\ за откриване на горски пожари в Община Димитровград с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България – Турция. Тръжното досие е на разположение на сайта на общината: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti както и на официалния сайт на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Турция: https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders

 

Крайният срок за подаване на оферти е 19.10.2017, 12.00 местно време.

 

Възможна допълнителна информация  или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на сайта на общината: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti  както и на официалния сайт на програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Турция: https://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/public-tenders

 

връзка за изтегляне на необходимите документи :    ДОКУМЕНТАЦИЯ

допълнителни пояснения към тръжната документация : изтегли от тук

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма ИНТЕРРЕГ ИПА за трансгранично сътрудничество България – Турция, CCI № 2014TC16I5CB005.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

 

 

свали като .pdf