„CHESTNUT- Изработване на обстойни стратегически планове за устойчив градски транспорт /CompreHensive Elaboration of STrategic PlaNs for susstainable Urban Transport /”

   326  Текущи проекти

Финансиращ орган:

ЕФВР, Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020, РА3 "По-добре свързан и енергийно отговорен Дунавски регион"

 

сума в лева:

294 184,90

 

период на изпълнение:

12.2016 - 05.2019

 

Цел на проекта:

Създаване на по-добре свързана и вътрешно функционираща приятелски ориентирана  към околната среда транспортна и безопасна система в Дунавския регион, изцяло базирана на интеграция между по-устойчивите средства. Изработването на сценарии за мобилност – План за устойчива градска мобилност за всяка функционална градска част (обхващащ централната градска част и прилежащите населени места, които  генерират трафик към централната градска част), плюс пилотни дейности като услуга за споделяне на велосипеди. Партньорството се състои от 8 страни (градски/ функционално градски райони с различни големина и локация (централни, крабрейжни, периферни) и включва: 4 общини, 2 районни общини на мегаполиси  (Будапеща и Прага), 5 регионални и местни агенции за развитие, 1 бизнес-поддържаща мрежа на регионално ниво, 1 научно-образователна институция (VUT- Технологичен университет, Виена) и 2 асоциирани партньора: 1 национална асоциация на общините (Словения)   и 1 регионална власт (VAS-Унгария)

свали като .pdf