Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград

Младежката стратегия за развитие на Община Димитровград се базира на основание Стратегия за национална младежка политика за периода 2010-2020г. , Националната стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020), Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите и е в съответствие с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН и Европейски младежки пакт. 

Стратегията за развитие и дейност на младите хора на територията на Община Димитровград е и средство за осъществяване на един от най-важните приоритети в програмата на Правителството на Република България, а именно насърчаване и подпомагане на личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на държавата и общините.

Файлове: