СТАТУТ за удостояване със звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРОВГРАД”

Отменен с Решение № 524/ 23.02.2017 г.

Чл. 1.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” е най-високото признание на обществеността на Димитровград . Присъжда се на  български или чуждестранни граждани за значима обществена дейност , принос в развитието на града и издигане на неговия авторитет, както и за проявени  гражданска доблест и героизъм.

 Чл. 2.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” може да се присъжда и посмъртно в изключителни случаи.

Чл. 3.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” се присъжда с решение на Общински съвет –Димитровград, прието с мнозинството две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 4.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград”  се връчва от Председателя на Общински съвет и от Кмета на  общината на тържествено заседание  за празника на града- 2 септември.

Чл. 5.  Званието „Почетен гражданин на Димитровград” се присъжда само тогава, когато има постъпили и одобрени предложения.

Чл. 6.  Удостоените със звание „Почетен гражданин на Димитровград” в една и съща година могат да бъдат  повече от един.

Чл. 7.  Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Димитровград” се правят както следва:

  • По инициатива на общински органи, обществени и професионални организации, творчески сдружения , инициативни комитети.
  • По лична инициатива на Кмета на общината или Председателя на Общинския съвет.
  • Предложенията се правят до края на м. април на текущата година до Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет, след което, в рамките на един месец, Кметът на общината организира обществено обсъждане.
  • Постъпилите предложения се внасят за обсъждане в Общинския съвет, който излиза с решение до края на м. юли .
  • След обявяване решението на Общинския съвет, в рамките на един месец, се изготвят печатни издания за представяне на лауреата.

Чл. 8.  Носителите на званието „Почетен гражданин на Димитровград” се вписват в Почетна книга на общината.  В нея се вписват трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, № и дата на решението на Общински съвет и дата на връчване на званието.

Чл. 9.  Удостоените със звание „Почетен гражданин на Димитровград” получават Удостоверение, подписано от Председателя на Общински съвет и от Кмета на общината, почетен знак.и парична премия от 1000 лв.

Чл. 10.  Почетните граждани на Димитровград са специални гости на всички официални празници и чествания, организирани от общината.

Чл. 11.  Общински съвет-Димитровград със свое решение може да отнема званието „Почетен гражданин на Димитровград” на лица, които със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града.

Чл. 12.  Статутът за удостояване със звание „Почетен гражданин на Димитровград” е приет на редовно заседание на Общински съвет-Димитровград с решение №376 от 26. 07. 2012 г.