СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

Отменен с Решение № 524/ 23.02.2017 г.

Чл. 1. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Община Димитровград присъжда Национална литературна     награда „Пеньо Пенев” веднъж на две години в рамките на Дни на поезията - Димитровград, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май. Паралелно с Националната, се присъжда и Специална литературна награда.

Чл. 2. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) С Национална литературна награда  „Пеньо Пенев” се отличават еднократно живи български творци за принос в развитието на българската поезия, а със Специалната - автори от региона, за издадена през периода, отличаваща се, поетична книга.

Чл. 3.  С международна литературна награда „Пеньо Пенев” се отличават чуждестранни автори за принос в развитието на световната поезия.

Международната награда се връчва на всеки четири години по начина, валиден за националната награда.

Чл. 4. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Литературните награди се връчват от Кмета на общината на официална церемония по време на Дните на поезията. Отличените с Национална и Международна награда автори получават диплом, пластичен знак и парична награда от 1000 евро. За Специалната награда сумата е 150 евро, с диплом.

Чл. 5. (изм. с Р 1765/25.06.2015 г.) Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 6-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на общината. В състава на комисията влизат трима изтъкнати литератори от страната и трима представители на културната общност от община Димитровград.  Решението се взема с консенсус. Същата комисия, при същите условия определя носителя и на Специалната литературна награда.

Лауреатът на Международната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от тричленна комисия – авторитети в областта на световната поезия.

Чл. 6.  На свое заседание, което се провежда в Димитровград през м. март в годината на връчване на наградата/наградите, комисията/комисиите излиза/т с протоколирано решение за окончателния избор на лауреат/лауреати на литературната награда „Пеньо Пенев”.

Решенията се огласяват чрез средствата за масова информация.

Чл. 7.  Дни на поезията-Димитровград се организират от Организационен комитет (ОК), в състава на който влизат представители на културни институти, творчески съюзи; литератори и общественици от Димитровград.

Съставът на ОК се определя със заповед на Кмета на общината до 1 октомври предходната година.

ОК на празниците провежда периодично свои заседания, на които обсъжда начина за провеждане и финансиране на празника, потенциални партньорства, програмни предложения.

До 15 април, в годината на провеждане на празника, Организационният комитет изготвя Програма, План-сметка и Технически план за провеждане на празниците на поезията.

Чл. 8.  Настоящият Статутът на Национална и Международна литературна награда „Пеньо Пенев” е приет на редовно заседание на Общински съвет в Димитровград с решение № 376 от 26. 07. 2012 г.

 

§ 1.  Настоящият статут влиза в сила от 01. 01. 2013 г.

§ 2.  Настоящият Статут отменя предходните два: Статут за литературна награда „Пеньо Пенев” на ГНС-Димитровград, приет с решение № 91,т. ХІІ от Протокол № 50 на заседанието на ИК на ГНС от 15. ІV. 1969 г.  и Статут на Национална литературна награда „Пеньо Пенев”, приет с решение № 576 от 13. 03. 2002 г.