Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с насрочен частичен избор за кмет на кметство Ябълково

   81  Актуално

З  А  П  О  В  Е  Д

№  РД-06-750

Димитровград, 18.05.2017г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.8, ал.2 и чл.464, т.7 от Изборния кодекс  и Указ №113 от 26.04.2017г. на Президента на Република България за определяне на 02.07.2017г. за дата за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с.Ябълково/обн. ДВ, бр.35/02.05.2017г./,

О Б Р А З У В А М:

 На територията на с.Ябълково, община Димитровград, област Хасково, 02 избирателни секции, във връзка с произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Ябълково на 02 юли 2017г., като утвърждавам единна номерация, както следва: 

СЕКЦИЯ

МЯСТО НА СИК

АДРЕС

260900069

Училището

с.Ябълково

260900070

Училището

с.Ябълково

 

           

            Заповедта ми да бъде обявена публично съгласно чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

            Препис от Заповедта да се изпрати на ТЗ «ГРАО» - гр. Хасково към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ, на Общинската избирателна комисия и на Областния управител на Област Хасково за сведение.

            Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

свали като .pdf