Започна изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

Уважаеми жители на град Димитровград,

Както вече знаете, община Димитровград започна изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В рамките на проекта ще бъдат подменени безвъзмездно отоплителните уреди на дърва и/или въглища на домакинства на територията на град Димитровград с нови алтернативни екологични отоплителни уреди за битово отопление.

Молим домакинствата в гр. Димитровград, които се отопляват с дърва и/или въглища, да се обадят на специално разкрития за проекта телефон 0882 518 804 и да съобщят име и телефонен номер за връзка. След това ние ще се свържем по телефона с всяко от обадилите се лица, за да проведем кратко проучване, което е необходимо във връзка с процеса на кандидатстване на домакинствата за получаване безвъзмездно на новите отоплителни устройства.

· Дейностите по Проекта са разделени на два етапа – Етап 1 и Етап 2

· В момента тече изпълнение на Етап 1, който е със срок на действие на 7 месеца;

· Дейностите, които се осъществяват на Етап 1 са следните:
 Дейност 1. Провеждане на разяснителна кампания сред населението в община Димитровград;
Ø Дейност 2. Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление;
Ø Дейност 3. Провеждане на анализи и изготвяне на обща визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво;
Ø Дейност 4. Разработване на механизъм за осигуряване на приоритетно насочване на инвестициите в санирани сгради;
Ø Дейност 5: Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи от предаването на заменените отоплителни устройства;
Ø Дейност 6. Обследване на място чрез посещения в обектите и изготвяне на анализи;
Ø Дейност 7. Разработване на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление;
Ø Дейност 8. Изготвяне на документации за обществени поръчки;
Ø Дейност 9. Изготвяне на предложение за параметрите на Етап 2 от проекта.

Публикуваният на страницата телефонен номер, на който всеки заинтересован може да се обади е с цел предоставяне на допълнителна информация на жителите на Димитровград и е елемент от разяснителната кампания, проучването на нагласите и провеждане на анализ за изготвяне на общата визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво и свързването с експертите, които отговарят на въпросите не е по същество кандидатстване за подмяна. Предстои масова информационна кампания за възможностите и реда за кандидатстване. След нейното провеждане очакваме към средата на м. май да стартираме приема на заявления за подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво, като тази дейност съгласно сроковете в проекта ще продължи около един месец.

След приключване на изпълнението на всички дейности от Етап 1 цялата проектна документация и докладите за изпълнението ще се предоставят в Министерството на околната среда и водите за одобрение и започване на изпълнение на Етап 2 от проекта – дейностите по фактическата подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво.