Временно преустановяване на работата на гише №6 в ОЦУИГ

   80  СЪОБЩЕНИЯ

На 21.08.2019г. /сряда/ гише №6 в информационния център в сградата на Община Димитровград , което обслужва гражданите съгласно споразумение между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София няма да работи.

 

Собствениците на имоти, които се ползват от услугите на гише №6 ще могат да подават своите заявления от следващата сряда 28.08.2019г.  от  8,30 до 12.00 и от 12.30 до 17.00часа. 

Гишето работи всяка сряда с упоменатото работно време.

На гишето се приемат заявления от собственици, придружени със съответните документи, доказващи правата им за издаване на:

- скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територията на Димитровград;

-  скици на сгради  и самостоятелни обекти в сгради;

- удостоверения за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралния регистър за Димитровград;

На гишето се приемат заявления за извършване на изменение в кадастралния регистър за недвижимите имоти  към кадастралната карта на Димитровград.

Административното обслужване на гишето дава възможност за предоставяне  на  услуги на гражданите за идентифициране на отделни имоти  в кадастралната карта на Димитровград  както и указания за предприемане на съответни действия съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредбите към него, с цел реализиране на техните намерения.

Заплащането на услугите може да се извършва

- на гише №6 чрез пос терминал;

- по банков път по сметка на АГКК София, предоставена от специалиста на гишето.

Съгласно Споразумението между Община Димитровград и АГКК София, на гишето на Община Димитровград се извършват услуги само за имоти на територията на землище Димитровград - урбанизирана и неурбанизирана.

За информация на собствениците на земеделски земи, намиращи се на територията на останалите землища в Община Димитровград съобщаваме, че същите услуги се предоставят от представители но Общинска служба по земеделие, съгласно сключено споразумение с АГКК София.

свали като .pdf