ВАЖНО!!! - "ЕНРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - СГРАДЕН ФОНД - 1 ЕТАП" - СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – ДО 10.05.2023 г.

Документи за попълване и насоки за кандидатстване по процедура:

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап  I, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Приложение 1 – Покана за свикване на общо събрание на собствениците– подава се в случай, че няма създадено сдружение на собствениците;
 2. Приложение 2 – Протокол за залепване на покана– подава се в случай, че няма създадено сдружение на собствениците;
 3. Приложение № 3 - ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) – подава се в случай, че няма създадено сдружение на собствениците;
 4. Приложение № 4 - С П О Р А З У М Е Н И Е за създаване на Сдружение на собствениците – подава се в случай, че няма създадено сдружение на собствениците;
 5. Приложение № 5 – СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ;
 6. Приложение 6 – Покана за свикване на общо събрание на собствениците за вземане на решение по кандидатстване по програмата;
 7. Приложение 7 – Протокол за залепване на покана за вземане на решение по кандидатстване по програмата;
 8. Приложение № 8 – ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС) за вземане на решение по кандидатстване по програмата;
 9. Приложение 9 – Декларация за нечлен на сдружението на собствениците – попълва се от всеки собственик, който не участва в сдружението;
 10. Приложение 10 – Покана за свикване на общо събрание на собствениците за задължение на собствениците за осигуряване на достъп и даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности;
 11. Приложение 11 – Протокол за залепване на покана за задължение на собствениците за осигуряване на достъп и даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности;
 12. ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на собствениците - Приложение № 12 за задължение на собствениците за осигуряване на достъп и даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности;
 13. Документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ;
 14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“ДО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД - Приложение №4 – образец;
 15. Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение №3) – подава се при наличие на търговски помещения в сградата;
 16. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 17. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

 

Файлове: