Съобщение съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

   120  Съобщения

Съобщението на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", съгласно чл.62, ал.2 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №081007, местност "Свинарника", в землището на с.Върбица, общ.Димитровград, обл. Хасково с цел водоснабдяване на животновъдство можете да видите тук.

свали като .pdf